Onze website
   
Route praktisch verkeersexamen
Ook via de website is de route van het praktisch verkeersexamen terug te vinden. Klik hier om de route te bekijken.

Op de website kunt u zien, wat er op de website is veranderd. Van hier uit kunt u naar de veranderingen of toevoegingen door op de blauwe tekst te klikken. Handig om snel nieuwe onderdelen op de website te bekijken!

In school actueel worden actuele zaken nader toegelicht of bekend gemaakt.

Handige info voorziet u van praktische informatie, waaronder de informatiegidsexterne informatie en educatieve info.

De kalender toont u een overzicht van schoolgebeurtenissen en activiteiten.
 
Foto’s geven een impressie van een skala aan activiteiten, die op school hebben plaatsgevonden. Tevens kan men klassenfoto’s bekijken van een aantal voorgaande jaren.
Voor de groepen is ook een plaatsje ingeruimd: foto's of een werkstuk van uw kind kan erin geplaatst worden.

De oudervereniging en medezeggenschapsraad hebben ook een plaatsje op de website.

Via een aantal nuttige links kunt u ook op andere websites komen.
Veilig internet: wilt u uw computer (gratis) beveiligen, dan vindt u op deze pagina gegarandeerd iets!
 
Voor verre bezoekers kan de routekaart handig zijn.
De Borgesiusstichting brengt u bij het kantoor en de scholen van de Borgesiusstichting.


Onze school

Het allerbelangrijkste vinden wij dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Een 
belangrijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren is een goede sfeer op school. Onder 
een goede sfeer verstaan wij een klimaat waarin er vertrouwen is, een gevoel van 
veiligheid en waar grenzen gesteld worden aan gedrag. Onze leefregels zijn een middel 
om te werken aan een goed pedagogisch klimaat op onze school. De leerkracht heeft bij 
het aanleren en handhaven van de leefregels een voorbeeldfunctie. 
Voor een maximale ontplooiing op cognitief gebied vindt er differentiatie plaats in 
instructie. We gebruiken een instructiemodel waarbij we differentiëren op basis van 
onderwijsbehoeften. Het ene kind heeft meer of minder behoefte aan instructie dan een 
ander kind. We komen hieraan tegemoet door te werken met een didactisch groepsplan. 
Gedifferentieerde instructie zien we terug bij elementaire vakken als rekenen, taal en 
lezen. 
Om succesvol te kunnen zijn in het voortgezet onderwijs, zullen onze kinderen een hoge 
mate van zelfstandigheid moeten ontwikkelen. Door middel van zelfstandig werken leren 
zij vaardigheden, zoals plannen, keuzes maken, zelf corrigeren en verantwoordelijk zijn 
voor je werk. In het zelfstandig worden zit een opbouwende lijn van groep 1 t/m 8. 
Bij dit alles is de rol van de leerkracht cruciaal. De leerkracht moet in zijn houding laten 
zien dat hij een kind, passend bij zijn ontwikkelingsniveau, meer verantwoordelijkheid 
geeft voor de organisatie van het eigen leerproces. Dit vraagt om een andere benadering 
van onze leerkrachten naar de kinderen toe. De leerkracht zal meer een begeleidende 
dan een sturende rol hebben. 
De leerkrachten reflecteren op hun gedrag en groeien in deze houding naar kinderen toe. 
Ook kinderen krijgen de kans om zichzelf te ontdekken en daardoor te kunnen groeien. 
Dit alles willen we bereiken door als team duidelijke doelen te stellen en hieraan op een 
resultaatgerichte manier te werken. Tijdens het werken aan deze doelen moeten we 
zorgzaam omgaan met elkaar, met tijd en met te maken keuzes. Als team gaan we op 
een professionele manier met elkaar om. We zijn een lerende organisatie en de 
ontwikkeling van het onderwijs op onze school is altijd in beweging. Dit vraagt van de 
leerkrachten een open, lerende en reflecterende houding. Deze houding vragen we van 
elk teamlid en die houding is zichtbaar in het contact met de kinderen, met ouders en 
met collega’s!